N

新闻动态

ews Center

公司动态/ Company News

徐州恒鑫金融租赁股份有限公司 2024年一季度关联交易分类合并披露公告  

2024/03/31

  根据《银行保险机构关联交易管理办法》的有关规定,现将徐州恒鑫金融租赁股份有限公司(以下简称“本公司”)与关联方2024年一季度开展的一般关联交易信息披露如下:

  2024年一季度,公司发生1笔以资金为基础的一般关联交易,交易金额1300.00万元,符合监管比例要求。

  特此公告。

                                                                                                徐州恒鑫金融租赁股份有限公司

                                                                                                      2024年3月31日